Polityka prywatności

PRZEDSIĘBIORSTWA POD FIRMĄ MG COMMUNITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Siedlikowie 126, 63-500 Ostrzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000350692, nr NIP: 5140316757, nr REGON: 301315268, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości, w wysokości 55.000,00 zł, e-mail: bok@multisms.com.pl

Zawierając ze mną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwaną dalej „Usługą”) powierzasz mi swoje dane osobowe. W wykonaniu Usług, Twoje dane osobowe są powierzone innym podmiotom, z którymi współpracuję bezpośrednio lub pośrednio. Celem powierzenia tych danych jest zapewnienie Tobie usług na najwyższym poziomie. Podmiotami przetwarzającymi Twoje dane osobowe w naszym imieniu, uczestniczącymi w wykonywaniu naszych czynności są podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne lub udostępniające narzędzia teleinformatyczne, w tym firmy hostingowe, co umożliwia mi świadczenie Tobie usług .

Niniejsza Polityka prywatności jest informacją, jakie dane osobowe zbieram i w jakim celu oraz do czego są one wykorzystywane.

W niniejszej Polityce skrót RODO oznacza - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Jakie dane są przeze mnie przetwarzane?

Przetwarzamy dane, które dobrowolnie podajesz w celu korzystania z Usługi – wyłącznie Twój numer telefonu.


Kto jest administratorem danych?

Administratorami Twoich danych osobowych jest MG COMMUNITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Siedlikowie 126, 63-500 Ostrzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000350692, nr NIP: 5140316757, nr REGON: 301315268, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości, w wysokości 55.000,00 zł, adres e-mail: bok@multisms.com.pl

oraz

Usługobiorcy - jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły z Usługodawcą odpowiednią umowę dotyczącą udostępnienia systemu teleinformatycznego MultiSMS i świadczenia usług w zakresie nadawania treści wiadomości SMS/MMS/VMS (komunikatu) za pośrednictwem udostępnianego systemu teleinformatycznego do Użytkowników prawidłowo zarejestrowanych w wybranym przez nich kanale komunikatu (zwaną dalej „Usługobiorcą”). Należy wskazać, że Usługobiorcy nie są ujawniane dane osobowe Użytkowników w postaci numerów telefonów, którymi na potrzeby świadczenia usługi zarządza Usługodawca. Powołany Usługobiorca znany jest Tobie z treści kolportowanych na terenie określonej jednostki samorządu terytorialnego ulotek,

Zwani łącznie Współadministratorami.


Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych:

  1. w zakresie koniecznym dla realizacji postanowień umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. w zakresie przeprowadzenia odpowiednich rozliczeń pomiędzy Współadministratorami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. udzielenia odpowiedzi na reklamację (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. zagwarantowanie sprawnego działania systemu MulitSMS ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. przeprowadzenia procedury wyjaśnienia ewentualnego korzystania z usługi niezgodnie z prawem, bądź umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jesteś Stroną – w celu wykonania umowy oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.


Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.


Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na moje zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze mną i wyłącznie zgodnie z moimi poleceniami. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, to jest. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Czy dane Użytkowników podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ?

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (obecnie Twoje dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie zgody) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (obecnie Twoje dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie zgody) lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z: MG COMMUNITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Siedlikowie 126, 63-500 Ostrzeszów, e-mail: bok@multisms.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Aktualna polityka prywatności